06-25 19 56 25 linda@derugzaak.nl

Algemene Voorwaarden

Welkom bij DE RUGZAAK! Goed dat je de algemene voorwaarden leest. Geen zorgen.
Het is best wat leesvoer, maar het is zo makkelijk mogelijk gehouden.

DE RUGZAAK is een eenmanszaak, waarvan Linda Ter Braak eigenaar is. Je kunt hier terecht om chronische klachten te verminderen of zelfs klachtenvrij te worden middels de Pijn Reset Methode (voorheen Triggerpoint Reset Methode). De Pijn Reset Methode is een vorm van mind body coaching. Deze dienst houdt in dat (langdurige) pijn wordt verminderd
of verdwijnt door middel van een traject van 6-8 weken.

Algemene voorwaarden
Voor het leveren van de diensten of de verkoop van producten, werkt DE RUGZAAK met
algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden gelden voor zowel consumenten als bedrijven. Daar waar specifieke bepalingen enkel gelden voor de ene of de andere doelgroep, zal dit altijd uitdrukkelijk worden vermeld.
In dit document lees je onder welke voorwaarden en welke wederzijdse verwachtingen de dienst of een product wordt geleverd. Aan het einde van het document, wordt een aantal begrippen die je in dit document tegenkomt verder toegelicht, zodat daar geen onduidelijkheid over kan bestaan.
Voor de leesbaarheid van de algemene voorwaarden is gekozen om in plaats van ‘opdrachtgever’ in jij-vorm te schrijven.

Is er toch iets niet helemaal helder? Schroom dan niet om je vraag te stellen.
Hartelijk dank voor het vertrouwen in DE RUGZAAK. Ik kijk uit naar een fijne samenwerking!
Vriendelijke groet,
Linda ter Braak
Eigenaar DE RUGZAAK

Bedrijfsgegevens
DE RUGZAAK
Linda ter Braak
Bovist 1
9404 MG ASSEN
KvK-nummer : 80318819
Website : www.lindaterbraak.nl
Email : info@lindaterbraak.nl
Telefoonnummer : 06 – 25 19 56 25

Artikel 1. Waar de algemene voorwaarden op van toepassing zijn
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

• Elk aanbod of offerte waarop DE RUGZAAK deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard; en
• Op elke tot stand gekomen overeenkomst (ook de overeenkomsten die op
afstand worden gesloten).

2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.
3. Door de volgende zaken verklaar je dat je kennis hebt genomen van de algemene
voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat:

• (Online) ondertekening of goedkeuring van een offerte of overeenkomst (waarbij
de voorwaarden zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is
gelinkt naar deze voorwaarden); of
• Schriftelijk goedkeurende opdrachtverstrekking (waarbij de voorwaarden vooraf
zijn meegezonden of er op adequate en voldoende wijze is gelinkt naar deze
voorwaarden).

4. Je kunt deze voorwaarden op een eenvoudige manier opslaan op bijvoorbeeld de harde
schijf van jouw pc of op een USB-stick (of een andere duurzame gegevensdrager).
5. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze
voorwaarden. Met andere woorden; wat hebben wij bedoeld te regelen.
6. Een rechter kan een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig verklaren1 of vernietigen. Of de bepalingen worden vanzelf
nietig. In al deze situaties blijven de overgebleven bepalingen volledig van toepassing.
7. Is de situatie uit het vorige artikellid aan de orde? Dan treden we samen in overleg om
nieuwe bepalingen af te spreken die de nietige of vernietigde bepalingen vervangen.
We houden daarbij in ons achterhoofd dat de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen leidend zijn.

Artikel 2. Het aanbod
1. Elk aanbod van DE RUGZAAK is vrijblijvend, tenzij er sprake is van een geldigheidsduur.
Die vind je dan bijvoorbeeld terug op de offerte.
2. DE RUGZAAK kan een aanbod nog wijzigen, tenzij je in de tussentijd al akkoord bent
gegaan met het aanbod.
3. Als DE RUGZAAK een aanbod maakt dan wordt dit gebaseerd op de door jou verstrekte
gegevens.
4. Onvolledigheid en/of onjuistheid van de door jou verschafte informatie komt voor jouw
rekening en risico.
5. DE RUGZAAK is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod.
6. Een mondeling aanbod door DE RUGZAAK is niet bindend, tenzij deze door DE RUGZAAK
schriftelijk is bevestigd.
7. DE RUGZAAK kan altijd prijswijzigingen doorvoeren. Je hebt dan 7 dagen nadat dit aan je
kenbaar is gemaakt, het recht om alsnog af te zien van de overeenkomst.
8. Een jaarlijkse indexering, maar ook indien aantoonbaar inkoopprijzen zijn verhoogd, zijn
altijd redenen tot een prijswijziging en geven je niet het recht de overeenkomst te
ontbinden.
9. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. De prijs
1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s.
2. De prijzen zijn vrijgesteld van btw.
3. Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en word je niet in rekening gebracht.
4. Binnen een straal van 15 kilometer vanaf Assen zijn de reiskosten inbegrepen.
5. Buiten een straal van 15 kilometer gerekend vanaf Assen betaal je € 0,30 per kilometer
(berekening kilometers o.b.v. Google Maps).

Artikel 4. Hoe de overeenkomst tot stand komt
1. Voor de goede orde, met overeenkomst wordt ook wel de opdracht bedoeld.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je het aanbod inclusief de
algemene voorwaarden mondeling of schriftelijk hebt aanvaard.
3. Een mondeling overeengekomen opdracht, zal nog wel als formaliteit schriftelijk worden
bevestigd. Dit doe je door ondertekening van de opdracht, offerte, overeenkomst of
opdrachtbevestiging.
4. Het is niet mogelijk de overeenkomst over te dragen aan iemand anders.
5. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud
van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is.
Artikel 5. Je bedenktijd (herroepingsrecht)
Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten
1. Je hebt normaalgesproken altijd 14 dagen bedenktijd als je een overeenkomst op afstand
sluit.
Bijvoorbeeld je sluit de overeenkomst via telefoon of e-mail.
2. De 14 dagen bedenktijd gaat in, op de dag dat je de overeenkomst bent aangegaan.
3. Het herroepen doe je binnen 14 dagen. Je geeft dan aan DE RUGZAAK door dat je
gebruik wenst te maken van de wettelijke bedenktijd. Het melden van deze herroeping
kun je te doen met behulp van het modelformulier (zie onderaan voor voorbeeldtekst).

Artikel 6. Wat je echter niet kunt retourneren
Dit artikel geldt uitsluitend voor consumenten
1. DE RUGZAAK heeft de mogelijkheid om het recht op herroeping in een aantal gevallen uit
te sluiten.
Voor de liefhebber; dit lees je terug in artikel 6:230p, van het Burgerlijk Wetboek.
2. Het herroepingsrecht geldt niet als er sprake is van een overeenkomst tot het verrichten
van diensten indien:
1°. De nakoming is begonnen met jouw uitdrukkelijke voorafgaande instemming;
en
2°. Je zelf hebt verklaard afstand te doen van het recht van ontbinding zodra DE
RUGZAAK de overeenkomst is nagekomen;
3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt als DE RUGZAAK dit duidelijk in het
aanbod/de offerte, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 7. De betaling
1. De betaalverplichting ontstaat zodra er sprake is van een overeenkomst
(die ontstaat doordat je de opdracht hebt aanvaard).
2. Betaling gebeurt voorafgaand aan de dienstverlening.
3. Je kunt ervoor kiezen om tegen bijzondere voorwaarden (een meerprijs) in termijnen te
betalen.
4. Indien je hebt gekozen voor betalen in termijnen, is het op ieder moment alsnog
mogelijk om versneld/in één keer boetevrij het restant af te betalen. Onder welke
voorwaarden en voordelen versneld aflossen mogelijk is, bepalen partijen gezamenlijk.
5. Je ontvangt hiervoor een digitale factuur en voldoet deze per bankoverschrijving.
6. De betaaltermijn van een factuur is 14 dagen.
7. Als er iets niet klopt in verstrekte of vermelde betaalgegevens, wil je dit dan meteen aan
DE RUGZAAK melden?
8. In geval van wanbetaling, heeft DE RUGZAAK het recht om redelijke kosten in rekening te
brengen.
9. DE RUGZAAK zal je wijzen op de te late betaling en een termijn van 14 dagen gunnen om
alsnog aan je betalingsverplichtingen te voldoen.
10. Blijft betaling alsnog uit? Dan ben je over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke
rente verschuldigd.
11. DE RUGZAAK kan de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen.
Deze incassokosten bedragen:
• 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-;
• 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en
• 5% over de volgende € 5.000,-
met een minimum van € 40,-.
12. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft DE RUGZAAK het recht de
opdracht meteen te stoppen/op te schorten. Dit ontslaat je dan niet van je
betaalverplichting.

Artikel 8. De uitvoering van de overeenkomst
1. DE RUGZAAK zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting).
2. Je bent verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat
noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen
initiatief als op verzoek van DE RUGZAAK.
3. Van jou wordt volledig commitment verwacht, omdat dit noodzakelijk is voor het
welslagen van de behandelingen.
4. Als je de verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt, zoals het niet, niet volledig,
of niet tijdig nakomen (te laat komen op afspraken, facturen niet betalen, geen
commitment tonen) dan kan DE RUGZAAK de overeenkomst opschorten of ontbinden.
DE RUGZAAK heeft dan recht op schadevergoeding.
5. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, kan
geen reden zijn voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de
overeenkomst.
6. De behandeltrajecten kunnen tot (neven)effecten leiden. Denk hierbij aan het tonen van
meer eigenaarschap en leiderschap, meer voor jezelf kiezen tot het versterken (of
verbreken) van relaties of het aangaan van een nieuwe functie. Mochten deze
beslissingen/eigen initiatieven op enigerlei wijze negatieve gevolgen hebben, dan kan DE
RUGZAAK hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld (indirecte en gevolgschade).
7. DE RUGZAAK kan altijd de uitvoering van de overeenkomst aanpassen of wijzigen, als
daartoe aanleiding is. Daarbij wordt uiteraard zoveel als mogelijk rekening gehouden
met de overeengekomen opdracht.
8. DE RUGZAAK heeft het recht je als referentie te noemen op haar website. Je kunt altijd
een verzoek indienen tot verwijdering.

Artikel 9. Inschakelen van derden
1. DE RUGZAAK kan bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden (zoals
bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering
van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en
7:409 BW2 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Als DE RUGZAAK derden inschakelt, welke van invloed zijn voor de uitvoering van de
opdracht, zal DE RUGZAAK dit zo nodig communiceren.

Artikel 10. Het tussentijds beëindigen van de overeenkomst
1. Zowel DE RUGZAAK als jij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden
wanneer ten aanzien van de andere partij;
i) Een verzoek tot faillissement;
ii) (Voorlopige) uitstel van betaling;
iii) of schuldsanering;
wordt ingediend, zonder enige verplichting van DE RUGZAAK tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling.
2. Het aanbod van DE RUGZAAK betreft een programma/traject. Deze is voor zakelijke
klanten niet tussentijds te beëindigen.
3. Ben je consument en wil je tussentijds de overeenkomst beëindigen? Jammer! Dat gaat
ten koste van de effectiviteit en het welslagen ervan.
Je vergoedt bij beëindiging in elk geval:
• De tot dan toe gemaakte kosten en;
• De redelijke kosten van derving van winst.
4. Voor het kopen van een ticket of het bijwonen/volgen van bijvoorbeeld events en
workshops gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:
Dit is restitueerbaar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen
dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum).
5. Beëindiging doe je altijd schriftelijk.
6. Beëindiging is een feit als DE RUGZAAK de ontvangst hiervan schriftelijk bevestigd heeft.
7. Als moment van beëindiging geldt datum poststempel bij beëindiging per post of de
datum en het tijdstip van ontvangen van de annuleringsmail.
8. Het afzeggen of verplaatsen van een (losse) afspraak/behandeling kan kosteloos tot 48
uur van tevoren. Binnen deze 48 uur voorafgaand aan een (losse) afspraak/behandeling
heeft DE RUGZAAK het recht annuleringskosten en eventuele extra kosten in rekening te
brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten
et cetera.
9. DE RUGZAAK kan een afspraak annuleren dan wel verzetten, omdat er niet naar behoren
uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van
overmacht.
10. Is DE RUGZAAK toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan
leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade,
maar zal DE RUGZAAK zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te
komen. DE RUGZAAK zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

Artikel 11. Overmacht
1. Als DE RUGZAAK gehinderd wordt of verhinderd is, dan kun je DE RUGZAAK niet houden
tot het nakomen van welke verplichting dan ook richting jou.
Het gaat hier alleen om gehinderd worden of verhinderd zijn:
• Als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld van DE
RUGZAAK, of
• Op basis van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen,
voor rekening van DE RUGZAAK komt.
2. Ingeval van zogenaamde overmacht aan de kant van DE RUGZAAK, stelt DE RUGZAAK jou
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Hierbij vermeldt DE RUGZAAK aan jou:
• De oorzaak,
• De aard,
• De mogelijk te verwachten duur van de overmacht, en
• De bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden
nagekomen.
DE RUGZAAK spant zich naar redelijkheid in om jou desgewenst te voorzien van een
alternatieve oplossing.
DE RUGZAAK kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de
periode dat de overmacht voortduurt. Als deze periode langer duurt dan twee maanden,
dan kunnen zowel jij als DE RUGZAAK de overeenkomst ontbinden. Er is dan geen
verplichting tot vergoeding van schade aan de ander.
3. DE RUGZAAK kan het inmiddels nagekomen, dan wel na te komen gedeelte van de
overeenkomst, afzonderlijk aan je factureren. Dit doet DE RUGZAAK alleen, als zij na het
ontstaan van de overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels
(gedeeltelijk) is nagekomen of deze zal kunnen nakomen.
Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.

Artikel 12. Aansprakelijkheid bij consumenten
1. DE RUGZAAK is slechts aansprakelijk voor schade, die rechtstreeks en uitsluitend het
gevolg is door zijn schuld.
2. DE RUGZAAK is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
a) Voor het feit dat jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
b) Door jouw handelen of nalaten;
c) Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt
gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het
woord;
d) Voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld;
e) Tekortkomingen van (ingeschakelde) derden. Hiervoor vrijwaar je DE RUGZAAK;
f) Overmachtssituaties.

Artikel 13. Aansprakelijkheid bij bedrijven
1. DE RUGZAAK is bij de uitvoering van een overeenkomst voor zakelijke klanten nooit tot
enige schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd.
2. Alvorens je tot een claim overgaat, dien je met DE RUGZAAK in overleg te treden om tot
een oplossing te komen.
3. DE RUGZAAK is altijd aansprakelijk, in geval van aantoonbare opzet, grove schuld of
bewuste roekeloosheid.
4. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na
ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
5. De aansprakelijkheid is beperkt tot aantoonbare, toerekenbare en directe schade.
6. Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of
materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
7. DE RUGZAAK is enkel aansprakelijk tot de hoogte van de uitkering van de verzekeraar.
Mocht de verzekeraar onverhoopt niet overgaan tot uitkering, dan is DE RUGZAAK
aansprakelijk tot maximaal eenmaal de factuurwaarde, althans dat deel van de opdracht
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8. DE RUGZAAK kan in elk geval niet aansprakelijk worden gehouden:
a) Voor het feit dat jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
b) Door jouw handelen of nalaten;
c) Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt
gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het
woord;
d) Voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld;
e) Tekortkomingen van (ingeschakelde) derden. Hiervoor vrijwaar je DE RUGZAAK.

Artikel 14. Welzijn
1. Je verklaart dat je voldoende op de hoogte bent gesteld van de aard en inhoud van de
desbetreffende diensten van DE RUGZAAK.
2. Als je twijfelt of het gepast is om deel te kunnen (blijven) nemen aan een dienst, uit
oogpunt van je welzijn, is het oordeel van DE RUGZAAK doorslaggevend.

Artikel 15. Heb je een klacht?
1. DE RUGZAAK zal er alles aan doen om klachten te voorkomen.
2. Bij een (mogelijk) tekortschieten van DE RUGZAAK in de uitvoering van de overeenkomst,
stel je DE RUGZAAK hiervan binnen 7 dagen (en uiterlijk 2 maanden) na constatering
schriftelijk in kennis.
3. DE RUGZAAK is een organisatie aangesloten bij (nog vast te leggen) , waarbij voldaan
wordt aan de verplichting rondom de Wkkgz.
4. DE RUGZAAK zal eerst de klacht proberen minnelijk op te lossen. Mochten partijen niet
tot een tevreden afhandeling komen, dan bestaat de mogelijkheid de klacht voor te
leggen aan de klachtencommissie de organisatie genoemd in lid 3.
5. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
6. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het
bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding en privacy/AVG
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
• DE RUGZAAK verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een
bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
• De informatie algemeen bekend is of wordt;
• DE RUGZAAK optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze
informatie van belang kan zijn.
4. Persoonsgegevens die DE RUGZAAK verwerkt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk
behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en
grondslag. Voor meer informatie wordt verwezen naar de privacyverklaring van DE
RUGZAAK.

Artikel 17. Bescherming Eigendom
1. Alle bestaande en uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom
(waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht) op de
resultaten uit de opdracht, in de meest ruime zin van het woord, komen toe aan DE
RUGZAAK. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot
of registratie, is uitsluitend DE RUGZAAK daartoe bevoegd.
2. Verkoop, verveelvoudiging, openbaarmaking en/of vermeerdering, zulks in de meest
ruime zin van het woord, mag alleen met uitdrukkelijk schriftelijke goedkeuring van DE
RUGZAAK.
3. DE RUGZAAK kan bij gebleken schending van de in dit artikel bedoelde rechten, een zelf
vast te stellen maar wel redelijke vergoeding, in rekening bij je brengen. Dit laat het
eisen van een schadevergoeding onverlet.
4. DE RUGZAAK kan de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis,
voor andere doeleinden gebruiken. DE RUGZAAK mag daarbij vertrouwelijke informatie
niet ter kennis van derden brengen.

Artikel 18. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid
1. DE RUGZAAK kan deze algemene voorwaarden wijzigen of aanvullen.
2. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van DE
RUGZAAK.
Artikel 19. Is er sprake van een geschil?
1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.
2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te
lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.
3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van DE RUGZAAK is bevoegd
van geschillen kennis te nemen. Dit is anders als de wet dwingend anders voorschrijft. DE
RUGZAAK kan altijd een geschil aan een andere rechter voorleggen.
4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval
bij buitenlandse opdrachtgevers.

 

______________
Tot slot
Dit waren de algemene voorwaarden van DE RUGZAAK. Overzichtelijk, toch?
Hierna lees je nog de definities en tref je het Modelformulier voor Herroeping aan.
Mocht DE RUGZAAK in de toekomst iets gaan veranderen aan deze voorwaarden, dan lees je
dat op de website.

Definities
DE RUGZAAK staat voor simpele en duidelijke voorwaarden.
Soms kom je echter niet onder bepaalde (juridische) begrippen uit. Daarom worden deze
hieronder toegelicht:

• Aanbieding: de rechtshandeling, het aanbod, al dan niet mondeling, die na aanvaarding
ervan tot een overeenkomst leidt
(zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
• Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
• AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen je gebruik kunt maken van je herroepingsrecht.
• Bedrijf: een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf (bijvoorbeeld
eenmanszaak, vof of maatschap), dan wel een rechtspersoon.
• Consument: een natuurlijk persoon, ook wel particulier genoemd.
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand.
• Koop op afstand: een overeenkomst waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één
of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals telefonische of digitale
verkoop.
• Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die DE RUGZAAK ter beschikking
stelt die je kan invullen wanneer je gebruik wilt maken van je bedenktijd.
• Mondeling: Onder mondeling wordt verstaan, alles wat niet schriftelijk is.
• Offerte: Elke aanbieding van DE RUGZAAK die je wordt gedaan naar aanleiding van een
verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
• Opdracht: De dienstverlening of het product dat door DE RUGZAAK geleverd wordt.
• Schriftelijk: Alle communicatie tussen DE RUGZAAK die betrekking heeft op de opdracht
zowel elektronisch, via social media of anderszins.
• Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen DE
RUGZAAK en jou waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, staat welke dienst
of product DE RUGZAAK tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal
verrichten.
• Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht,
wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop DE RUGZAAK geen invloed kan uitoefenen. En waardoor DE RUGZAAK niet of
niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en
dus niet uitsluitend) verstaan:
– Mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
– Een dag of dagen van nationale rouw;
– Contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
– Overheidsbesluiten;
– Werkstaking;
– Natuurrampen;
– Ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van DE RUGZAAK;
– Sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
– Epidemieën of pandemieën;
– Computerstoringen;
– Vertraagde leveringen van derden of andere overmachtssituaties bij derden;
• Partijen: DE RUGZAAK en jij samen.
• Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
• Zakelijke klant: een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of bedrijf
(bijvoorbeeld eenmanszaak, vof of maatschap), dan wel een rechtspersoon.

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:
DE RUGZAAK
Linda ter Braak
Bovist 1
9404 MG ASSEN
Ik heb mij bedacht en ik wil graag de overeenkomst herroepen.
De bestelling is gedaan op : ………………… [Datum] (*)
of
De bestelling is ontvangen op : ………………… [Datum] (*)
Het gaat om het volgende product/dienst:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. [Jouw naam en achternaam]
……………………………………………………….[Jouw adres, postcode, plaats]
……………………………………………………….. [Datum ondertekening]
………………………………………………………
[Handtekening]
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is